دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

ابعاد فنی بالا دستی نفت و گاز

نام درس ابعاد فنی بالا دستی نفت و گاز
کد درس 2103168
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز