اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 100 از 122 نتیجه
از 3
 
سجاد ستاری

سجاد ستاری 

استادیار
شماره تماس: 61112302
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا شاکری

زهرا شاکری 

استادیار
شماره تماس: 66950254
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد شیرخانی

محمد شیرخانی 

استاد
شماره تماس: 61112381
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس شیری ورنامخواستی

عباس شیری ورنامخواستی 

استادیار
شماره تماس: 61112336
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد شفیعی فر

محمد شفیعی فر 

استادیار
شماره تماس: 61112417
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا شکوهی زاده

رضا شکوهی زاده 

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن صادقی

محسن صادقی 

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسن صادقی مقدم

محمدحسن صادقی مقدم 

استاد
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر صادقی نشاط

امیر صادقی نشاط 

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی صباغیان

علی صباغیان 

استادیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا صدرا

علیرضا صدرا 

دانشیار
شماره تماس: 61112388
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن صفری

محسن صفری 

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید حمزه صفوی

سید حمزه صفوی 

استادیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کامران طارمی

کامران طارمی 

استادیار
شماره تماس: 61112405
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نسرین طباطبایی حصاری

نسرین طباطبایی حصاری 

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمد طباطبایی نژاد

سیدمحمد طباطبایی نژاد 

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا طجرلو

رضا طجرلو 

استادیار
شماره تماس: 61112330
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرتضی عادل

مرتضی عادل 

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرحمن عالم

عبدالرحمن عالم 

استاد
شماره تماس: 61112391
اتاق: 425
پست الکترونیکی: 
بیژن عباسی

بیژن عباسی 

دانشیار
شماره تماس: 61112356
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابو محمد عسگرخانی

ابو محمد عسگرخانی 

دانشیار
شماره تماس: 61112360
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرهاد عطایی

فرهاد عطایی 

استاد
شماره تماس: 61112405
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جمشید غلاملو

جمشید غلاملو 

استادیار
شماره تماس: 61112653
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید غمامی

مجید غمامی 

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حبیب اله فاضلی

حبیب اله فاضلی 

استادیار
شماره تماس: 61112375
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی فدایی مهربانی

مهدی فدایی مهربانی 

استادیار
شماره تماس: 61112361
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
داود فیرحی

داود فیرحی 

استاد
شماره تماس: 61112366
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرهاد قاسمی

فرهاد قاسمی 

دانشیار
شماره تماس: 61112302
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فردین قریشی

فردین قریشی 

استاد
شماره تماس: 00982161112348
اتاق: 345
پست الکترونیکی: 
نوراله قیصری

نوراله قیصری 

استادیار
شماره تماس: 61112375
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود کاظمی

محمود کاظمی 

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حجت کاظمی

حجت کاظمی 

استادیار
شماره تماس: 61112417
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباسعلی کدخدائی الیادرانی

عباسعلی کدخدائی الیادرانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس کریمی

عباس کریمی 

استاد
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد صادق کوشکی

محمد صادق کوشکی 

استادیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهه کولایی

الهه کولایی 

استاد
شماره تماس: 61112396
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد یگرنگی

محمد یگرنگی 

استادیار
شماره تماس: 61112340
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعیده لطفیان

سعیده لطفیان 

استاد
شماره تماس: 61112546
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابراهیم متقی

ابراهیم متقی 

استاد
شماره تماس: 61112411
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد رضا مجیدی

محمد رضا مجیدی 

دانشیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن محسنی

حسن محسنی 

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا محمدزاده

علیرضا محمدزاده 

دانشیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فیروز محمودی جانکی

فیروز محمودی جانکی 

دانشیار
شماره تماس: 02166950255
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن مرادی

حسن مرادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نادر میرزاده

نادر میرزاده 

استادیار
شماره تماس: 61112416
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید باقر میرعباسی

سید باقر میرعباسی 

استاد
شماره تماس: 61112330
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طه مرقاتی

طه مرقاتی 

استادیار
شماره تماس: 61112352
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیرا مشیرزاده

حمیرا مشیرزاده 

دانشیار
شماره تماس: 61112406
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نسرین مصفا

نسرین مصفا 

استاد
شماره تماس: 61112407
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس مصلی نژاد

عباس مصلی نژاد 

استاد
شماره تماس: 61112372
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 100 از 122 نتیجه
از 3