نمایش جزییات نمایش جزییات

برگزاری نشست تخصصی " سیاست روسیه در خاورمیانه: ظرفیت ها و همکاری ها با ایران "