تاریخچه

هنگامي كه در 1313 دانشگاه تهران تأسيس شد آنچه دانشكده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي نام گرفت در واقع نهادي بود شكل گرفته از ادغام سه مدرسه سياسي(تاسیس:1278)، مدرسه حقوق (تاسیس :1298) و مدرسه عالی تجارت(تاسیس:1304).این دانشکده طی یکصد و ده سال گذشته (یعنی از تاسیس مدرسه سیاسی تاکنون)تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است.از جمله این تحولات جدا شدن رشته اقتصاد و بوجود آمدن دانشکده اقتصاد در سال 1346 و سپس منفک شدن رشته مدیریت و بوجود آمدن دانشکده مدیریت می باشد.در طول سالیان گذشته دانشکده حقوق و علوم سیاسی و مدارس سه گانه سلف آن همواره در جهت پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه فعالیت داشته است،که بخش عمده این افتخار را مرهون اساتید بزرگ و برجسته ای است که در این دانشکده به تدریس اشتغال داشته اند.