تاریخچه تاریخچه

هنگامي كه در سال1313 دانشگاه تهران تأسيس شد آنچه دانشكده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي نام گرفت در واقع نهادي بود شكل گرفته از ادغام سه مدرسه سياسي(تاسیس:1278)، مدرسه حقوق (تاسیس :1298) و مدرسه عالی تجارت(تاسیس:1304). ادامه مطلب